Wat verandert er op 1 september?
Terug naar school, dat kan vanaf 1 september een extra centje kosten (maar onderwijzend personeel krijgt extra ouderschapsverlof). Foto: ©PIETER JAN VANSTOCKSTRAETEN
In het nieuwe schooljaar zullen scholen aan ouders een hogere maximumfactuur mogen voorleggen. En dat is niet de enige nieuwigheid vanaf 1 september. Onderwijzend personeel zal bijvoorbeeld een maand langer ouderschapsverlof mogen opnemen, en varkens- en kippenboeren zullen de geurhinder van hun stallen moeten beperken.

Asielkatten moeten gesteriliseerd worden

Een kat adopteren uit een asiel zal vanaf 1 september enkel nog kunnen als het dier gesteriliseerd, geïdentificeerd en geregistreerd is. Daarmee gaat de eerste fase in van een maatregel die de geleidelijke sterilisatie van alle katten op het oog heeft.

Het aantal katten in ons land neemt namelijk jaarlijks met zes procent toe. Gevolg is een overbezetting in de dierenasielen en steeds meer zwerfkatten, die steeds vaker een dodelijk spuitje moeten krijgen. Om die cijfers naar beneden te halen, werd beslist om, in verschillende tussenstappen, over te gaan tot een sterilisatie van alle huiskatten in ons land.

De eerste tussenstap houdt in dat vanaf 1 september katten enkel nog uit een asiel geadopteerd kunnen worden als ze gesteriliseerd, geïdentificeerd en geregistreerd zijn. Tot 1 maart 2013 zal het wel mogelijk blijven dat de adoptant met het asiel overeenkomt de sterilisatie binnen de zes maanden door een dierenarts naar keuze te laten uitvoeren. 

Lijst van gemeenten voor 'wonen in eigen streek' aangepast

Vanaf 1 september zijn er nog 68 gemeenten waar de maatregel 'wonen in eigen streek' van kracht is. Daar zullen nieuwe bouwkavels alleen nog worden verkocht aan kopers die een nauwe band met de streek hebben.

In de vorige lijst, die dateert van drie jaar geleden, waren er 69 gemeenten. Twaalf gemeenten verdwijnen van de lijst, maar er komen er elf bij.

Affligem, Arendonk, Essen, Kalmthout, Kapellen, Lovendegem, Merchtem, Oudenburg, Sint-Martens-Latem, Waasmunster, Wachtebeke en Zingem zijn de twaalf gemeenten die niet langer in aanmerking komen voor het principe van 'wonen in eigen streek'. Berlaar, Denderleeuw, Lint, Mechelen, Nazareth, Oostende, Oud-Heverlee, Overijse, Schoten, Sint-Katelijne-Waver en Turnhout krijgen vanaf 1 september dan weer voor het eerst te maken met die regeling.

De maatregel houdt in dat mensen die een nieuwe bouwkavel kopen in een van de vastgelegde gemeenten, een voldoende grote band met die gemeente moet kunnen aantonen. Het moet het betaalbaar wonen in eigen streek bevorderen.

De geselecteerde gemeenten moeten voldoen aan volgende voorwaarden: behoren tot de 40 procent Vlaamse gemeenten waar de gemiddelde bouwgrondprijs per vierkante meter het hoogste is en behoren tot de 25 procent Vlaamse gemeenten met de hoogste interne migratie-intensiteit of tot de 10 procent Vlaamse gemeenten met de hoogste externe migratie-intensiteit.

Maximumfactuur onderwijs verhoogd

Het bedrag dat ouders maximaal moeten bijbetalen voor allerlei schoolse activiteiten, wordt vanaf 1 september opgetrokken.

Voor de kleuterschool komt er over de vier klassen verspreid 45 euro per jaar bij. Het zwaartepunt ligt op de twee laatste klasjes, die van de huidige 20 euro klimmen naar respectievelijk 35 en 40 euro.In de lagere school komt er per leerjaar 10 euro bij (van 60 naar 70 euro).Scholen zullen de kosten gespreid over de drie trimesters aanrekenen. De factuur voor meerdaagse reizen, verspreid over zes schooljaren, wordt verhoogd van 360 naar 400 euro.

De verhoging komt er via een amendement bij de begroting, dat eind vorig jaar in de commissie onderwijs van het Vlaams Parlement werd goedgekeurd. Volgens de indieners van dat voorstel waren de bedragen van het maximumfactuur te laag, waardoor scholen moesten beknibbelen op hun uitstappen.

Vier maanden ouderschapsverlof in onderwijs

Het ouderschapsverlof voor het onderwijzend personeel wordt vanaf 1 september opgetrokken van drie naar vier maanden. De maximumduur van de loopbaanonderbreking wordt daarentegen ingekort. Dat gebeurde,in navolging van een Europese richtlijn, al voor werknemers uit de privésector en bij lokale besturen.

Nadien kwam de uitbreiding er, via een koninklijk besluit, ook voor overheidspersoneel, en nu komen ook personeelsleden uit het onderwijs, de centra voor leerlingenbegeleiding en de hogescholen aan de beurt.

Naast de vierde maand ouderschapsverlof, worden vanaf dit schooljaar ook een aantal andere loopbaanmaatregelen in het onderwijs doorgevoerd. Zo wordt de maximumduur van loopbaanonderbreking beperkt van 72 tot 60 maanden.

Voorts wordt de leeftijd waarop onderwijzend personeel gebruik kan maken van het bestaande verlofsysteem in het zicht van het pensioen ('verlof voor vermindering van arbeidsprestaties') opgetrokken van 50 naar 55 jaar. Er zijn wel overgangsmaatregelen en er is een blijvende uitzondering voor wie een beroepsloopbaan heeft van ten minste 28 jaar.

Strengere normen voor bijscholing beroepskennis financiële tussenpersonen

De bijscholingen voor beroepskennis die bank- of verzekeringsondernemingen of beroepsverenigingen hun tussenpersonen aanbieden, moeten vanaf 1 september aan strengere normen beantwoorden. Het gaat om de bijscholing voor zowat 20.000 tussenpersonen.

Verzekerings- en herverzekeringstussenpersonen en de tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten zijn wettelijk verplicht hun beroepskennis geregeld via bijscholing te actualiseren. De nieuwe regels verscherpen de vereisten inzake de inhoud van de verstrekte opleidingen, om die beter te doen aansluiten bij de lijst van wettelijk vereiste beroepsvaardigheden.

'De consument zal hiervan niets merken, maar het is natuurlijk de bedoeling dat de dienstverlening hierdoor nog beter wordt', aldus Hein Lannoy, adjunct-directeur van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).

De FSMA deelde in mei mee dat de bestaande gedragsregels verduidelijkt moesten worden, 'met name de lijst van de opleidingen die in aanmerking komen en de exacte inhoud van de opleidingen. De nieuwe regels verscherpen de vereisten inzake de inhoud van de opleidingen, met de bedoeling ze beter te doen aansluiten bij de lijst van de wettelijk vereiste beroepsvaardigheden.'
 

Belgische en Luxemburgse ambulances mogen grens oversteken

Vanaf 1 september kunnen Belgen in een Luxemburgse ambulance naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis gebracht worden en omgekeerd. Daarover hebben België en Luxemburg in juli een akkoord bereikt in het kader van de Benelux. Met Nederland bestaat al langer een soortgelijke regeling, die sinds februari 2010 in werking is.

De bedoeling is zieken en gewonden in de grensstreek tussen België en Luxemburg sneller te helpen. Nu moet een Belg soms langer wachten op een ambulance uit België terwijl de spoeddiensten vanuit het Groothertogdom sneller ter plaatse kunnen zijn. Daarom krijgen de telefooncentrales van de spoeddiensten voortaan de vrije keuze.

'Het systeem werd op het terrein soms al toegepast, maar nu is het ook officieel mogelijk', stelt Michele Rignanese van de FOD Volksgezondheid.

GAS-boetes voor diefstallen, beledigingen en geweld in Brussel

In de politiezone Brussel-hoofdstad-Elsene worden vanaf 1 september GAS-boetes (Gemeentelijke Administratieve Sancties) uitgedeeld aan mensen die anderen beledigen, bestelen of aanvallen. De bevoegde stadsdiensten krijgen de pv’s van de politie doorgestuurd. Die kan de daders op heterdaad betrappen, of na een onderzoek vatten.'We hebben hiervoor een akkoord gesloten met het parket', liet Nicolas Dassonville, woordvoerder van Brussels burgemeester Freddy Thielemans (PS), eind augustus weten.

Voor diefstallen zonder braak, geweld met werkonbekwaamheid tot gevolg en beledigingen gelden vanaf 1 september GAS-boetes, die oplopen van 75 tot 250 euro. 'In de twee gemeentes, Brussel-hoofdstad en Elsene, hebben de gemeenteraden ingestemd met de invoering van deze boetes.'

De boetes werden aangekondigd in een reactie op de documentaire 'Femme de la rue', waarin de filmstudente Sofie Peeters de seksistische opmerkingen van vooral allochtone mannen in bepaalde Brusselse wijken aan de kaak stelde. Brussels schepen van Toerisme Philippe Close (PS) beaamde toen dat het niet makkelijk wordt om daders op heterdaad te betrappen. 'Ook al kunnen we niet elke belediging bestraffen, het is belangrijk om duidelijke normen te stellen.' Rond dezelfde tijd liet ook minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet (cdH) weten dat er rond seksisme nieuwe wetgeving moet komen.

Registratie aannemer verdwijnt

De registratie van aannemers wordt op 1 september afgeschaft. De afschaffing van het systeem gebeurt op vraag van Europa.

Het registratiesysteem werd in 1978 ingevoerd om koppelbaaspraktijken tegen te gaan. In de loop van de jaren evolueerde de registratie tot een kwaliteitslabel, dat bovendien de waarborg gaf dat de aannemer voldeed aan de fiscale en sociale verplichtingen. Werken met een geregistreerde aannemer was nodig om fiscale voordelen en premies te bekomen.

Zowel de Europese Commissie als het Europees Hof van Justitie zijn echter tegen het Belgische systeem gekant, omdat het leidt tot bijkomende formaliteiten voor buitenlandse aannemers. Ons land werd zelfs veroordeeld door het Europees Hof.

De toepassing van deze reglementering werd de voorbije jaren geleidelijk aan afgebouwd en wordt op 1 september volledig afgeschaft.

Varkens- en kippenboeren moeten geurhinder beperken

Vanaf 1 september treedt een omzendbrief van Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) in werking die eventuele geurhinder van varkens- en kippenbedrijven wil terugdringen. De omzendbrief is van toepassing op bestaande varkens- of pluimveestallen waarover de overheid klachten gekregen heeft en die 'onaanvaardbare' stank veroorzaken voor de omwonenden.

Daarom moeten heel wat varkens- en pluimveehouders dezer dagen een nieuwe milieuvergunning aanvragen voor bestaande stallen. De maatregelen tegen geurhinder die vandaag gelden voor nieuwe stallen, zijn echter financieel en technisch moeilijk haalbaar voor boeren met oude stallen, aldus Peter Van Bossuyt van de Boerenbond.

Voor deze varkens- en kippenhouders werkte minister Schauvliege een reeks maatregelen uit waarmee ze eventuele geurhinder voor de omgeving toch kunnen beperken. 'De boeren kunnen tijdelijk arme veevoeders gebruiken, de ventilatoren van de stallen een onderhoudsbeurt geven, koeling plaatsen in de ruimte waar kadavers worden bewaard of een ventilatieschouw verhogen', gaf Bossuyt als voorbeelden. De boeren moeten een logboek bijhouden waarin ze noteren wanneer ze welke maatregelen hebben genomen.

De omzendbrief van minister Schauvliege bevat ook criteria waarmee de milieudienst van de gemeente of provincie kan bepalen wat onaanvaardbare geurhinder is. Op die manier komt er meer eenvormigheid in de behandeling van de aanvragen voor vergunningen.

De Boerenbond juicht de omzendbrief toe. 'Tot nu toe was er sprake van willekeur', zegt voorzitter Piet Vanthemsche op de website van de organisatie. 'Door technisch haalbare en betaalbare maatregelen naar voor te schuiven, weten de bevoegde overheden waaraan zich te houden', voegt hij eraan toe.