De strafuitvoeringsrechtbank in Bergen heeft in haar uitspraak van dinsdag de voorwaardelijke vrijlating toegekend aan Michelle Martin. Daar zijn heel wat voorwaarden aan verbonden. We zetten ze even op een rijtje.

Algemene voorwaarden

- Geen inbreuken plegen;
- Gevolg geven aan de oproepen van het openbaar ministerie en van de justitie-assistent belast met de begeleiding;
- Een vast adres hebben en, in geval van verandering, het nieuwe adres communiceren aan het openbaar ministerie en aan de justitie-assistent belast met de begeleiding.

Bijzondere voorwaarden

- Van bij de voorwaardelijke vrijlating verblijven op het voorgestelde adres en er niet van veranderen zonder het akkoord van de rechtbank en mits een vooraf goedgekeurd alternatief;
- Een psychologische opvolging starten bij een therapeut en bewijzen dat de opvolging niet zonder voorafgaand akkoord met de betrokkene wordt onderbroken;
- Geen contact zoeken met de slachtoffers of hun naasten op welke manier ook. Bij een toevallige ontmoeting, zich onthouden van initiatief;
- Het voortzetten van het schadeloosstellen van de burgerlijke partijen in functie van haar inkomsten;
- Niet verblijven in of zich begeven naar de provincies Luik en Limburg;
- Zich niet zonder speciale toelating van de rechtbank naar het buitenland begeven;
- In persoonlijke naam zich onthouden van elk contact en iedere verklaring in de media;
- Geen contacten hebben met of bezoeken aan de gedetineerden, ex-gedetineerden of medeplichtigen;
- De justitie-assistent belast met de begeleiding op de hoogte brengen van elke wijziging van haar toestand.