BRUSSEL _ In het stedenbeleid krijgen de problemen van vrouwen nog veel te weinig aandacht. Die boodschap kreeg gisteren in het Paleis voor Schone Kunsten de nodige weerklank tijdens de 29e Vrouwendag. Debatten en optredens kleurden het geheel en twee (mannelijke) ministers gaven hun visie mee.
Het organiserende Vrouwen Overleg Komitee (VOK) koos dit jaar voor Brussel, de stad waar vrouwen van allerlei origine dagelijks hun mannetje staan. De stad en het gehele gewest ook, waar geen enkele van de negentien gemeenten over een emancipatie-ambtenaar beschikt.

Vrouwen zijn nog te weinig zichtbaar in de stad, met name in beslissingsorganen. De sterke toename van het aantal vrouwelijke verkozenen in de gemeenteraden is uiteraard toe te juichen, maar 'dat moet zich ook vertalen in een evenredige stijging van het aantal schepen- en burgemeestersmandaten voor vrouwen,' zegt het VOK.

Het Komitee verzet zich voorts tegen het uitstel van het Vlaams decreet op de adviesorganen. Die organen moeten sinds begin dit jaar minstens een derde vrouwen bevatten, maar de inwerkingtreding van het decreet wordt uitgesteld tot 1 januari 2001.

Het argument dat er niet genoeg vrouwen te vinden zijn om in die organen te zetelen, is niets meer dan een excuus, zegt Sofie De Graeve, VOK-stafmedewerker. 'De databank die speciaal daarvoor werd opgezet, bevat meer dan 250 kandidaturen.'

De vrouwenorganisatie vindt dat de infrastructuur in de steden nog teveel is afgestemd op het traditionele gezin. Met name voor alleenstaande vrouwen met of zonder kinderen moet het woningaanbod gevarieerder zijn. De overheid moet investeren in betaalbare sociale woningen.

Omdat vrouwen doorgaans meer zorgtaken opnemen, is het belangrijk dat ze zich ook goed kunnen verplaatsen in de stad. Daarom pleit VOK voor gratis openbaar vervoer, meer bussen en trams in de daluren en 's nachts en ook tussen de wijken onderling.

Groen en openbare ruimten in de stad kunnen de sociale veiligheid verhogen. Er moet specifieke aandacht gaan naar speelruimten voor jonge meisjes, die nu vaak niet aan hun trekken komen.